POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JOANNA ORGANIŚCIAK-PŁACHTA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JOANNA ORGANIŚCIAK z siedzibą w Wieliczce, Grabówki 278, 32-020 Wieliczka, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 769-187-75-99, Regon 121408486 adres poczty elektronicznej: sklep@joannaorganisciak.com

Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Klientów:
a) nazwisko i imię,
b) adres zamieszkania lub pobytu,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej,
e) rozmiar odzieży i obuwia.

Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu:
a) należyte wykonanie zawieranych umów sprzedaży,
b) rozpatrywanie reklamacji,

Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sklep Internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.

Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane – poza przewoźnikiem – osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Sklep Internetowy jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

Kupującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Kupującego.
Sklep Internetowy informuje, że stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Sklep Internetowy informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.